آمپ ایتالیا فرانسوی mne mpany

ایتالیا هدف عملیات ضد فرانسوی در لیبی می باشد", ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 9 اوت 2018, www
برگشت به بالا