اجازه می دهد تا سنگهای نزاع آسان شود

برگشت به بالا